Matteus 27:32-54. Jesus word gekruisig

Dit is verseker die deel in die Woord van God wat vir my die meeste beteken en my hart elke keer aanraak as ek dit lees.

‘n Man met die naam Simon van Sirene was gedwing om die kruis van Jesus te dra oppad na die plek wat Golgota genoem word-dit beteken Plek van die Hoofskedel.

Kan ons ooit besef hoe erg die pad na Golgota vir Jesus was? Hulle het ‘n kroon van dorings op Sy kop gesit. Hoe alleen en verstote moes Hy nie gevoel het nie, en dalk wou Hy op daardie stadium gese het: “Dis genoeg.”, maar Hy het gehoorsaam gebly aan Sy Vader.

Hulle gee toe vir Jesus ‘n mengsel van asyn en gal om te drink, maar toe Hy dit proe, wou Hy dit nie drink nie. Met Jesus se kruisiging, het hulle Sy klere verdeel deur die lot te werp sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: “Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp.”

Die beskuldiging wat hulle bokant Sy Hoof opgestel het, was die volgende: “ DIT IS JESUS, DIE KONING VAN DIE JODE.”   Daar was ook twee rowers saam met Hom gekruisig, een aan die regter-en een aan die linkerkant. Die verbygangers het spottend hulle koppe geskud en Hom toegesnou en gese:”As U die Seun van God is, kom af van die kruis.” Selfs die owerpriesters tesame met die ouderlinge en skrifgeleerdes het gespot en gese:” Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie. As Hy die Koning van Israel is, laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo. Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou verlos as Hy behae in Hom het, want Hy het gese:”Ek is die seun van God.”

Hoe verskriklik vernederend moes dit vir Jesus wees om daardie aanvallende en ongelowige woorde van hulle te moes aanhoor. Hy het niks gese nie, maar in Liefde na elkeen van hulle gekyk.

Vanaf die sesde uur het daar duisternis oor die hele wereld gekom tot die negende uur toe, en in die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gese:” Eli, Eli, lama sabagtani?” Dit beteken:”My God, My God, waarom het U My verlaat?” Sommige van die mense wat daar staan hoor dit en se:” Hy roep Elia. Een van hulle hardloop en neem ‘n spons vol asyn, en sit dit op ‘n riet en laat Jesus drink. Die ander se:” Wag, laat ons sien of Elia kom om Hom te verlos.”

Jesus het weer baie hard geroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die swaar gordyn in die tempel in twee geskeur, van bo tot onder. Die aarde het gebewe en die rotse het geskeur, grafte het oopgegaan en baie liggame van gelowiges wat reeds dood was, het opgestaan. Hulle het ook na Jesus se opstanding die heilige stad Jerusalem binnegegaan en aan baie mense verskyn.

Die hoofman oor honderd en die wat saam met hom Jesus bewaak het, het baie bevrees geword toe hulle die aardbewing en die ander gebeurtenisse sien, en hulle het gese:” Waarlik, Hy was die Seun van God.”

By Golgota was Jesus se Hande en Voete deurboor, die slag van die hammer, die spykers wat Sy Vlees deurboor het, en elke druppel bloed wat gevloei het, was vir ons. Hy het nooit gekla nie, maar in Liefde vir ons gesterf. Sy lewe wat Hy vir ons opgeoffer het betoon Sy Liefde vir ons asook die kans wat ons het om eendag by Hom te kan wees. Kan ons ooit Jesus se Liefde vir ons verstaan en wat Hy alles daardeur vir ons bereik het?

Laat ons elke dag dankie se vir Jesus, en Hom Loof en Prys. Wat sou ons gedoen het as ons in Sy plek geplaas was? Sou ons dit alles kon deurgaan vir ons medemens?

Louise van der Westhuizen.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *